Põhitingimused!

1. Interneti tellimusi saab teha iga päev ajavahemikus 11:00-17:00.

2. Tellimus täidetakse min 2,5 tunni peale tellimuse vormistamist.

    2.1 Peale 17:00 internetti sisestamist jääb tellimus järgmise päevale.

3. Tellimusi saab kätte iga päev 11:00-22:00 restoranis Beer House (Dunkri 5, Tallinn).

4. Tellimuse vormistamisel on vaja määrata tellimuse väljastamise  kuupäev ja täpne aeg.

5. Kui tellimusele tuleb järele teine isik, siis on vaja määrata kauba kättesaja ees- ja perekonnanimi.

6. Tellimus väljastatakse isikut tõendava dokumendi esitamisel.Restoplus OÜ-i e-poe müügitingimused

1. ÜLDSÄTTED
1.1. Käesolevad Restoplus OÜ-i e-poe (edaspidi: e-pood) müügitingimused (edaspidi: tingimused) kehtivad e-poodist ostmisel internetiaadressilt pood.beerhouse.ee. Toodete müüja on Restoplus OÜ (edaspidi: müüja), aadress Dunkri 5 Tallinn,10123, registrikood 12639428, tel 644 2222, e-posti aadress pood@beerhouse.ee Tingimustega reguleeritakse õigussuhteid, mis tekivad müüja ja e-pooest toodete ostja (edaspidi: klient) vahel.
1.2. Müüjal on õigus ühepoolselt tingimusi muuta ja täiendada, avaldades uued tingimused internetiaadressil pood.beerhouse.ee. Kui klient esitab tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohalduvad tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimused.
1.3. Kliendil on võimalik enne tellimuse esitamist tingimused salvestada ja printida.
1.4. Klient nõustub e-poe tellimuse kinnitamisega tingimustes sätestatuga.
1.6. E-pood veebikeskkonnas olevate toodete piltidel on illustreeriv tähendus.
1.7. E-pood klienditeeninduse kontaktandmed on: e-post pood@beerhouse.ee, tel 644 2222.


2. TELLIMUSE ESITAMINE
2.1. Tellimusi saab e-pood esitada kas kliendina sisse logides või anonüümse kliendina. Tellimuste ajalugu ja soovikorvi (lemmikuteks valitud tooted) tooteid saab kasutada ainult sisse loginud klient.
2.2. Klient valib e-pood välja soovitud toote/tooted ja lisab tellimusse.
2.2.1. Alkoholi müüakse ainult täisealistele klientidele, kes on tellimuse esitamisel kinnitanud, et on vähemalt 18-aastased. Kliendi vanust kontrollitakse alkoholi üleandmisel.
2.3. Klient kontrollib enne tasumist, et tellimuses kajastatud tooted, kogused ja hinnad vastavad kliendi tegelikule soovile.
2.6. Tellimuse kohta saadab müüja kliendile automaatse e-kirja.
2.7. Müüja alustab tellimuse täitmist kui klient on tellimuse kinnitanud. Pärast tellimuse komplekteerimist saadetakse kliendile e-posti teel arve-saateleht. Kui arve-saatelehel esineb vigu (mittesoovitud kaubad, kogused vmt), tuleb kohe ühendust võtta klienditeenindusega e-maili või telefoni teel.
2.8. Kui klient on tellimuse vormistamisel andnud nõusoleku toote asendamiseks ja müüjal ei ole tellimuse komplekteerimisel tellitud toodet võimalik soovitud koguses anda, siis asendab müüja selle analoogse tootega (edaspidi: asendustoode).
2.9. Kui müüjal ei ole võimalik toodet asendada või klient ei ole andnud müüjale nõusolekut toote asendamiseks, tagastatakse puuduoleva toote maksumus.
2.10. Kui asendustoote müügihind ja/või kogus on väiksem võrreldes kliendi poolt tellitud toote müügihinna ja/või kogusega, tagastab müüja kliendile toote ja asendustoote müügihinna vahe.
2.11. Juhul, kui klient tellib e-pooes kohapeal valmistatavaid tooteid (eelkõige toidutooted), tuleb arvestada, et ka neid tooteid hoitakse pärast komplekteerimist jahetoodetele mõeldud tingimustes, mistõttu jõuavad need kliendini jahutatult.
2.12. Müüjal on õigus määrata toodetele vähim ja suurim kaal/kogus, mida kliendil on võimalik tellida.
2.13. Müüjal on õigus loobuda tellimuse täitmisest, teavitades sellest klienti e-posti teel koos loobumise põhjusega. Juhul, kui müüja loobub tellimuse täitmisest, tagastatakse tellimuse maksumus.
 
3. TOOTE HIND JA MAKSEVÕIMALUSED
3.1. Toodete hinnad e-poes on toodud eurodes ning sisaldavad käibemaksu.
3.2 Toodetele kehtivad ostu tegemise hetkel e-poes kuvatud hinnad. Juhul kui müügihind on toote kättesaamise ajaks muutunud, ei arvestata seda ümber.
3.3. Klient tasub tellimuse eest kaupa kättesaatmisel täies ulatuses.
3.4. Kõik hinna on siseldavad pakendi hind.
 
4. TOODETE KÄTTESAAMINE
4.1. Tellitud tooteid võib kätte saada restoraanis Beer House, Dunkri 5, Tallinn (edaspidi: väljastuspunkt). E-poodi väljastuspunktiks on restoran Beer House (Dunkri 5, Tallinn), toodete väljastamine toimub administraatori juures.
4.2. Toodete kättesaamine
4.2.1. Toodete väljastamine kõigil nädalapäevadel 11.00-22.00.
4.2.2. Tooted on kättesaadavad tellimuses määratud ajavahemikul.
4.2.3. Tooted saab klient kätte isikut tõendava dokumendi (ID kaart, pass, juhiluba) ja tellimuse numbri esitamisel. Isikut tõendava dokumendi puudumisel võib müüja jätta tooted väljastamata.
4.2.4. Müüja ei vastuta kliendile tekkinud kahju eest, kui müüjast mittetulenevatel põhjustel on kolmandad isikud saanud oma valdusse unikaalse tellimuse numbri ja selle alusel on tooted kätte saadud.
4.2.5. Kui tellimus sisaldab alkohoolseid jooke, toimub toodete väljastamine ajavahemikus 11.00-22.00 ja tooted antakse üle vaid täisealisele isikule (nõutav vastuvõtja dokument). Kui klient dokumenti ei esita või kui klient on alaealine, on müüjal õigus jätta eelnimetatud tooted üle andmata.
4.2.6. Müüja hoiab tellitud tooteid kuni päeva lõpuni (s.o kuni 22.00). Kui klient tuleb toodetele järele hiljem kui tellimuses määratud ajavahemikul, peab ta arvestama võimaliku ooteajaga tellimuse kättesaamisel. Kui klient ei tule päeva jooksul tellitud toodetele järele, loetakse klient tellimusest loobunuks ning müüja esitab arve ja ei tagastab kliendile tellimuse maksumuse.
4.3. Toodete kontroll ja toodete kahjustumise või kadumise riski üleminek
4.3.1. Toodete kättesaamisel on kliendil kohustus koheselt kontrollida toodete vastavust arve-saatelehele. Mittevastavad tooted (nt rikutud/praak tooted, mittetellitud tooted, sobimatud asendustooted jms) märgitakse arve-saatelehele, mis jääb müüjale.
4.3.3. Kui toodete kättesaamisel ilmneb, et toodete hulgas on mitte tellitud, defektseid, katkises pakendis tooteid, tuleb sellest koheselt teavitada müüja klienditeenindust. Toodete kättesaamisel kulleriga tuleb vastuvõtmisel avastatud puudustega ja mittetellitud tooted koheselt tagastada kullerile.
4.3.4. Toodete kahjustumise või kadumise risk läheb üle kliendile kättesaamisest.
 
5. KLIENDI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
5.4. Müüja tagab kliendi poolt esitatud isikuandmete kasutamise vaid kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega, eelkõige ulatuses, mis on vajalik tellimuse täitmiseks. Müüja ei edasta kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele.
5.5. Isikuandmeteks on andmed, mida klient esitab tellimuse vormistamisel; ees-ja perekonnanimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress.
6. LEPINGUST TAGANEMINE, TOODETE TAGASTAMINE JA TAGASIMAKSED
6.1. Vastavalt võlaõigusseadusele ei kehti taganemisõigus toodetele, mida oma olemuse tõttu ei saa tagastada, sealhulgas:
6.1.1. jahutatud ja külmutatud tooted ning kiiresti riknevad (s.t märgistusega „Kõlblik kuni …“) tooted;
6.1.2. muud tooted vastavalt võlaõigusseaduse § 53 lõikele 4.
 
7. PRETENSIOONIDE ESITAMINE JA VASTUTUS
7.1. Juhul, kui müüja oma kohustusi rikub, on kliendil õigus nõuda kohustuse täitmist, keelduda oma võlgnetava kohustuse täitmisest, nõuda kahju hüvitamist, hinna alandamist, rahalise kohustuse täitmisega viivitamisel viivist või taganeda lepingust.
7.2. Müüja vastutab ostetud toodetel ilmneva mittevastavuse eest 2 aasta jooksul alates toodete kliendile üleandmisest. Tarbijast kliendile kauba müümise korral eeldatakse, et 6 kuu jooksul kauba kliendile üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega. Klient kohustub müüjat teavitama toodete mittevastavusest hiljemalt 2 kuu jooksul selle avastamisest ehk esitama pretensiooni.
7.3. Mittenõuetekohaste toodete korral saab esitada pretensiooni e-posti teel aadressile e-pood@beerhouse.ee või Restoplus OÜ, Dunkri 5, Tallinn 10123 või e-poodi väljastuspunktis kohapeal. Pretensioonis tuleb märkida kliendi nimi ja kontaktandmed, pretensiooni esitamise kuupäev, tootel ilmnenud puudus ja esitatava nõude sisu ning lisada ostu tõendav dokument.
7.4. Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest, sealhulgas kohale toimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida müüjal ei olnud võimalik mõjutada.
7.5. Müüja ei vastuta tellitud kauba mittesihipärasest kasutamisest tekkinud kahjude eest.
7.6. Müüja ja kliendi vahel tekkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse (Rahukohtu 2 Tallinn 10130, http://www.tarbijakaitseamet.ee) ja tarbijavaidluste komisjoni (Rahukohtu 2 Tallinn 10130, http://www.komisjon.ee) vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks või Harju Maakohtusse. Lisaks on kõikidele klientidele avatud e-kauplejatega tekkinud kaebuste lahendamiseks Euroopa Liidu elektrooniline keskkond ODR-platvorm (Online Dispute Resolution ehk veebipõhine vaidluste lahendamine) aadressil http://ec.europa.eu/odr.